Tag archieven: Veegwet wonen

Veegwet wonen

Op 25 januari 2017 heeft de Eerste Kamer de “Veegwet wonen” aangenomen. De Veegwet wonen repareert met name omissies en tekortkomingen in de Woningwet, waar het gaat om de activiteiten die woningcorporaties mogen verrichten. Tegelijkertijd zijn er ook enkele (technische) wijzigingen aangebracht in andere wetten op het gebied van wonen, zoals het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet, de Leegstandwet en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Hier zitten ook correcties bij op de onlangs ingevoerde Wet Doorstroming Huurmarkt 2015.

Zo heeft de Wet Doorstroming Huurmarkt willen regelen dat huurders die tijdelijk een woning huren (voor een periode van twee jaar of korter) hun inschrijfduur ten behoeve van de woonruimteverdeling gedurende de looptijd van de tijdelijke huurovereenkomst behouden. Op die wijze wordt het de huurders makkelijker gemaakt om na afloop van de tijdelijke huurovereenkomst door te stromen naar een andere woning. Het behoud van de inschrijfduur had geregeld moeten worden in artikel 11b van de Huisvestingswet, maar door een fout in de samenloop van twee wetvoorstellen is dit artikel per ongeluk niet ingevoerd. Dat is in de Veegwet wonen nu alsnog rechtgezet.

Het overgangsrecht dat van toepassing is op de bij de Wet Doorstroming Huurmarkt ingevoerde artikelen over tijdelijke verhuur ondergaat een redactionele wijziging. In veel eenvoudigere bewoordingen wordt in artikel 208ha van de Overgangswet nieuw BW geregeld dat de artikelen 7:271, 274, 274a tot en met 274f, 275 en 277 BW zoals die sinds de invoering van de Wet Doorstroming Huurmarkt luiden niet van toepassing zijn op huurovereenkomsten die voor 1 juli 2016 zijn gesloten. Dat betekent bijvoorbeeld dat een tijdelijke huurovereenkomst voor twee jaar of korter of een jongerencontract niet eerder dan 1 juli 2016 kan zijn aangegaan.

De Wet Doorstroming Huurmarkt heeft de Leegstandwet aangepast: er is een extra categorie leegstaande woonruimte toegevoegd. De Veegwet wonen voert een paar wetstechnische correcties in de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet door. Daarnaast wordt artikel 18 aangepast. Dat artikel bepaalt dat er een bestuurlijke boete kan worden opgelegd als de eigenaar van een leegstaand gebouw bij de aanvraag om een vergunning onjuiste gegevens verstrekt of als hij geen leegstandmelding doet. Door de wijzigingen wordt dit artikel leesbaarder en consistenter.

De Veegwet wonen zal op 1 juli 2017 in werking treden.