Privacyverklaring en cookies

Privacyverklaring en cookies

Algemeen

Hielkema & co advocaten behandelt de persoonlijke informatie die zij over u verkrijgt zorgvuldig en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Uw gegevens worden door Hielkema & co gebruikt om met u in contact te treden, om u te informeren over voor u relevante producten en diensten alsmede voor mailings. Voorts is het mogelijk dat uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van mogelijk voor u interessante juridische informatie.

Doel verwerking persoonsgegevens

Hielkema & co verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • Innen van facturen
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • Marketing- en communicatie activiteiten
 • Werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Hielkema & co verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening  of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • Innen van declaraties
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • Marketing- en communicatie activiteiten
 • Werving en selectie (sollicitatie).

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Hielkema & co omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Hielkema & co verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • Gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

Hielkema & co deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij. En in opdracht van Hielkema & co, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Hielkema & co persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die in opdracht van Hielkema & co uw persoonsgegevens verwerkt, kan een verwerkersovereenkomst worden of zijn gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Hielkema & co ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Hielkema & co hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Hielkema & co gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Hielkema & co in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Hielkema & co bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Hielkema & co aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijn.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Hielkema & co
De Boelelaan 7
1083 HJ  Amsterdam
info@hielkemaco.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij uw ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde foto en BSN-nummer. Hielkema & co neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Statistieken en cookies

Op de website biedt Hielkema & co een blog of forum aan dat vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens op de website. Hielkema & co is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Hielkema & co dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden.

Om het functioneren van de website te verbeteren en beter op gebruikerswensen aan te passen, maakt onze website gebruik van cookies. Cookies zijn informatiefragmenten die een website op uw apparatuur achterlaat wanneer u een website bezoekt. De browser waarmee u wegpagina’s bezoekt zorgt ervoor dat deze cookies op uw apparatuur worden opgeslagen.

Op de website van Hielkema & co wordt gebruik gemaakt van navolgende cookies:

Functionele cookies

Deze hebben als functie het navigeren in de website te vergemakkelijken  en om bepaalde gebruikersinstellingen of –voorkeuren te bewaren, zodat u optimaal gebruik van de website kunt maken.

Analytische cookies en cookies van derden

De website van Hielkema & co maakt gebruik van Google Analytics, om te helpen analyseren hoe bezoekers van de site deze gebruiken. Informatie over uw gebruik van de website (zonder uw IP-adres) wordt door Google opgeslagen op haar servers in de Verenigde Staten. Deze informatie wordt door Google gebruikt om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website activiteit op te stellen voor Hielkema & co en andere diensten aan te bieden met betrekking tot activiteiten op de website en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien zij daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Via deze website kunt u desgewenst de social mediasites van Hielkema & co bezoeken op bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook en Twitter. Vanzelfsprekend hanteren deze social mediasites elk hun eigen cookiebeleid. Hielkema & co heeft hier geen invloed op.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw webbrowser de instellingen daarvoor aan te passen. Wij maken u er op attent dat u in dat geval mogelijk niet optimaal de mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van de website van Hielkema & co geeft u het kantoor toestemming voor het verwerken van de informatie op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigen van beleid
Hielkema & co advocaten behoudt zich het recht voor om bovenvermeld privacy- en cookiebeleid te wijzigen. Het is dan ook aan te bevelen deze met enige regelmaat te bekijken om eventuele wijzigingen na te gaan.

Vragen
Indien u vragen heeft of als u wijziging of verwijdering van uw gegevens in onze database wenst, dan wel deze wilt corrigeren, dan kunt u dit doorgeven via: info@hielkemaco.nl.