Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HIELKEMA & CO

 

 Opdrachtnemer Maatschap Hielkema & co

 1. Hielkema & co is een maatschap van advocaten, hierna ook te noemen: ‘de maatschap’, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61567590. Een lijst van vennoten van de maatschap wordt op verzoek toegezonden. De maatschap bestaat uit besloten vennootschappen, hierna te noemen praktijkvennootschappen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens de maatschap. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn tussen de opdrachtgever en de maatschap, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring, van toepassing op nieuwe c.q. andere werkzaamheden die ten behoeve van dezelfde opdrachtgever door of namens de maatschap worden verricht.
 3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap en niet door de vennoten van de maatschap in persoon noch door andere aan Hielkema & co verbonden medewerkers in persoon. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Hiermee wordt onder meer beoogd dat de opdracht wordt gegeven aan Hielkema & co als zodanig, zulks onder meer met het oog op interne samenwerking tussen de aan Hielkema & co verbonden advocaten en andere medewerkers en waarneming in geval van vakanties, ziekten e.d. Verder wordt hiermee uitgesloten de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten van de maatschap.

Zorgplicht

 1. De maatschap zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen en derden, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

(Beperking van) aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van de maatschap, dan wel van haar vennoten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van de maatschap. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de maatschap in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar ter zake van honoraria aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht. Elke vordering jegens de maatschap en/of jegens de in artikel 25 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen vervalt in elk geval 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade-toebrengende feit. Indien onder de door de maatschap gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) in het betreffende geval geen uitkering wordt gedaan, is de aansprakelijkheid van de maatschap, ongeacht de grondslag daarvan, beperkt tot een bedrag van euro honderdduizend (EUR 100.000).
 2. De maatschap is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersonen of de derden kan worden verhaald. De maatschap is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 3. De maatschap sluit elke aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad uit. De opdrachtgever vrijwaart de individuele maten en werknemers van de maatschap voor alle aanspraken die de opdrachtgever op grond van onrechtmatige daad in verband met de verrichte werkzaamheden en dienstverlening mocht hebben.
 4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 5. De opdrachtgever vrijwaart de maatschap tegen alle aanspraken van derden, de door de maatschap in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de maatschap.

Derden en hulppersonen

 1. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door de maatschap voor hem verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens de maatschap gehouden die derden erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepas­selijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enige wijze gebruik maakt is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 2. De keuze van door de maatschap in te schakelen hulppersonen en derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De maatschap is niet aansprakelijk voor tekortko­mingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever (algemene) voorwaarden met inbegrip van een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

Gefinancierde rechtsbijstand

 1. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend en aanvaardt dat, indien de maatschap namens hem een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor de Rechtsbijstand, de Raad voor Rechtsbijstand, zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en eventueel over zijn partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst

Tarieven, facturatie, voorschotten en kosten

 1. De maatschap voert haar werkzaamheden uit op basis van met de opdrachtgever overeengekomen (uur)tarieven en heeft het recht haar (uur)tarieven te wijzigen per een toekomstige datum.
 2. Door de maatschap zal, afhankelijk van de omvang van het werk, maandelijks worden gefactureerd. Door de maatschap verzonden facturen zijn in algemene zin gespecificeerd en dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan zonder enig beroep van de opdrachtgever op korting, opschorting en/of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. De maatschap is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering op de opdrachtgever een door de maatschap ontvangen betaling in mindering komt, tenzij de opdrachtgever bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft. Na afloop van de zaak zal door de maatschap een eindnota worden opgesteld en verstuurd.
 3. De maatschap is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de eindnota in de desbetreffende zaak. Tevens is de maatschap gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde facturen van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken. Rente over het voorschot zal niet worden vergoed door de maatschap.
 4. Bij gebreke van betaling van enige factuur binnen de overeengekomen termijn van maximaal 14 dagen is de maatschap na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.
 5. Indien bij de uitvoering van de dienstverlening kosten (verschotten) dienen te worden gemaakt bij hulppersonen of derden die door de maatschap moeten worden voorgefinancierd (zoals bijvoorbeeld griffierecht, deurwaarderskosten of kosten voor het aanvragen van uittreksels), zal de maatschap deze kosten aan de opdrachtgever doorbelasten.

Derdengelden

 1. De maatschap houdt bij haar bankinstelling een bankrekening voor derdengelden aan. In het geval deze bankinstelling negatieve rente of kosten in rekening brengt over ten behoeve van de opdrachtgever op de derdenrekening aangehouden gelden, zal de opdrachtgever het desbetreffende bedrag desverzocht aan de maatschap vergoeden.

Klachtenregeling

 1. Klachten over declaraties en/of prestaties van de maatschap dienen binnen één maand na het moment waarop kennisgenomen werd of redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven, schriftelijk bij de maatschap te worden ingediend. Op klachten over de dienstverlening van de maatschap is de kantoorklachtenregeling van toepassing.
 2. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van de verplichting tot tijdige voldoening van declaraties.

Schade van de maatschap

 1. Tot de schade van de maatschap, die het gevolg is van enig toerekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever in diens verplichtingen jegens de maatschap, behoren mede alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen. Indien het tekortschieten van de opdrachtgever betreft de niet-tijdige betaling van de door de maatschap verzonden facturen, worden de door de maatschap te maken kosten van buitengerechtelijke bijstand vastgesteld op 15 % van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 350,–, te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting en wettelijke (handels)rente.

Bewaartermijn dossiers

 1. De maatschap heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/ of derden, indien 7 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij de maatschap in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.

Privacy en Wwft

 1. Indien de maatschap persoonsgegevens verwerkt, al dan niet in verband met de uitvoering van een opdracht, vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met het privacy beleid van de maatschap. Dit beleid is te raadplegen op hielkemaco.nl onder ‘Privacyverklaring en cookies’.
 2. Op grond van geldende regelgeving is de maatschap onder meer verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties sprake is en in voorkomende gevallen de relevante autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen, zonder de opdrachtgever hierover te informeren. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend en akkoord te zijn en alle benodigde gegevens te zullen verstrekken.
 3. Op grond van geldende regelgeving is de maatschap onder meer verplicht bepaalde grensoverschrijdende constructies te melden bij de relevante autoriteiten. Onder omstandigheden kan deze meldplicht op de opdrachtgever komen te rusten.

Slotbepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van: de vennoten van de maatschap, inclusief hun eventuele (voormalige) bestuurders en (middellijk) aandeelhouders, de Stichting derdengelden Hielkema & co inclusief hun (voormalige) bestuurders, de ex-vennoten, adviseurs en al degenen die, al dan niet krachtens een arbeidsovereenkomst, voor hen of voor de maatschap werkzaam zijn of waren en hun erfgenamen.
 2. De rechtsverhouding tussen de maatschap Hielkema & co en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bindend.

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van de maatschap: www.hielkemaco.nl.