Tag archieven: besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst

Wet vaste huurcontracten – korte update

Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer

Op 14 november 2023 heeft de Eerste Kamer gestemd over het wetsvoorstel ‘Wet vaste huurcontracten’. Het wetsvoorstel is met een ruime meerderheid aangenomen door de Eerste Kamer. Een door Rietkerk (CDA) ingediende motie waarin de regering wordt verzocht te bezien hoe de mogelijkheden voor hospitaverhuur kunnen worden verruimd werd met algemene stemmen aangenomen.

Gevolgen voor de praktijk

Na inwerkingtreding kunnen verhuurders van zelfstandige woonruimte en van onzelfstandige woonruimte (zoals kamers) in beginsel alleen huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd aanbieden.

Tijdelijke verhuur voor maximaal twee jaar blijft alleen mogelijk voor specifieke groepen waarvoor een uitzondering in de wet wordt opgenomen. Hiervoor heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen (amendement Inge van Dijk). Op verzoek van de Tweede Kamer is de minister gevraagd deze specifieke groepen aan te wijzen en vast te leggen bij algemene maatregel van bestuur: Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst.

Vaste huurovereenkomsten worden weer de norm en tijdelijke huurovereenkomsten de uitzondering.

Inwerkingtreding

De datum van inwerkingtreding is op dit moment nog niet bekend. De wet zal op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en na publicatie in het Staatsblad in werking treden. Over de inwerkingtreding is tijdens de plenaire behandeling op 7 november 2023 door de minister van BZK opgemerkt dat er bereidheid is om niet te wachten tot het eerstvolgende vaste verandermoment van 1 juli 2024 en dat bijvoorbeeld 1 april 2024 of 1 mei 2024 ook mogelijk zou zijn.

In het Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst dat ter consultatie voorlag, was 1 juli 2024 als datum voor inwerkingtreding opgenomen. De consulatie liep tot en met 4 december 2023, waarna de voorhangprocedure is aangevangen. Bij een vlotte afronding van de besluitvorming over deze AMvB kan het zo zijn dat de Wet vaste huurcontracten binnen enkele maanden in werking zal treden. Tot die tijd blijft het mogelijk om tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten.

Lees ook onze eerdere nieuwsberichten over dit onderwerp:

https://hielkemaco.nl/nieuws/wet-vaste-huurcontracten-aangenomen-door-tweede-kamer/

https://hielkemaco.nl/nieuws/de-stand-van-zaken-wet-vaste-huurcontracten/