Wetsvoorstel tegen goedkoop scheef huren

De ministerraad heeft vorige maand ingestemd met het wetsvoorstel ‘huur en inkomensgrenzen’. Het wetsvoorstel voorziet in vier maatregelen om de kansen op een betaalbare woning voor starters, kwetsbare groepen en lage en middeninkomens te vergroten en maakt deel uit van een breder pakket maatregelen om de woningmarkt vlot te trekken.

De meest in het oog springende maatregel is de mogelijkheid om voor mensen met een hoog (midden)inkomen, die een sociale huurwoning huren, de huur te verhogen met € 50,- of € 100,- per maand totdat de maximale huurprijsgrens van de woning is bereikt. De maatregel is hoognodig, omdat huurders die al lang wonen in een sociale huurwoning, veelal een huurprijs betalen die ver is achtergebleven bij de huurontwikkeling in het sociale huursegment. Als het gaat om een huurder met een wat hoger inkomen is er geen enkele rechtvaardiging om die huurprijs zo laag te houden en de verhuurder als het ware blijvend te dwingen de huurder te ‘subsidiëren’. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om in die gevallen de huurprijs snel op te trekken naar de maximaal wettelijke grens.

Het wetsvoorstel gaat niet zo ver dat de huurprijs naar het geliberaliseerde segment kan worden doorgetrokken als de woning qua puntental (142 punten en meer) in dat segment thuishoort en dus geen sociale huurwoning (meer) is.