Tag archieven: Vroegsignalering

Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) per 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 verplicht melden van huurachterstanden

Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Deze wet verplicht verhuurders van woonruimte huurachterstanden van hun huurders te melden aan de gemeente. Hoe zit de wet in elkaar?

Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)

Het doel van de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) is, door in een vroeg stadium schulden te signaleren, erger, zoals ontruimingen, kan worden voorkomen. De Wgs verplicht verhuurders van woonruimte om betalingsachterstanden van hun huurders te melden bij de gemeente waar de huurder woont. Een dergelijke verplichting gold al voor leveranciers van andere essentiële voorzieningen, zoals zorgverzekeraars, energieleveranciers en drinkwaterbedrijven. Vanaf 1 januari 2021 geldt deze wettelijke meldplicht ook voor alle verhuurders van woningen. De Wgs leidt tot extra administratieve lasten van de verhuurder.

Wanneer moet de verhuurder in actie komen?

De verhuurder moet, als er een huurachterstand is, de contactgegevens van de huurder en de hoogte van de achterstand via het daartoe ingerichte digitale loket melden aan de gemeente (afdeling schuldhulpverlening), dat daarop gerichte actie onderneemt. De verhuurder moet deze melding doen, indien hij:

  • de huurder ten minste eenmaal een schriftelijke herinnering heeft gestuurd;
  • bij die herinnering heeft aangeboden om zijn contactgegevens aan de gemeente te verstrekken en de huurder daarop niet afwijzend heeft gereageerd;
  • persoonlijk contact heeft gehad met de huurder over de mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen;
  • de huurder gewezen heeft op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening.

Er staat geen sanctie op niet-melden. De verhuurder moet voor hij kan melden een overeenkomst sluiten met de gemeente.

Het Landelijk Convenant Vroegsignalering (LVC)

‘Vroegsignalering’ en daarop actie ondernemen lijkt zijn vruchten af te werpen. In Amsterdam wordt vroegsignalering al langer toegepast. Daar is de gemiddelde schuld van inwoners met problematische schulden € 26.000,-. Het landelijk gemiddelde ligt beduidend hoger: € 42.000,-.

Verscheiden belangenorganisaties hebben zich aangesloten bij het Landelijk Convenant Vroegsignalering (LCV). Het convenant wordt gebruikt als standaard voor het uitwisselen van gegevens en maakt het eenvoudig voor verhuurders om aan hun wettelijke verplichting te voldoen. Het convenant is ondertekend door VastgoedBelang, IVBN, Aedes, Kences, energiebedrijven, waterbedrijven en zorgverzekeraars, en door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten en NVVK.