Tag archieven: huurprijsbeleid

Toekomstige ontwikkelingen huurprijzen woonruimte

Er staan verschillende ontwikkelingen op stapel die gaan over de (hoogte van de) huurprijzen van woonruimte.

Maximale huurverhogingspercentages 2024 (sociale huur en vrije sector)

Demissionair Minister De Jonge heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 26 september 2023 zijn verwachtingen geuit over de huurprijsstijgingen in 2024. Die verwachtingen zijn gebaseerd op de CAO-loonontwikkeling en de inflatie die over het jaar 2023 worden verwacht. Er wordt een inflatie verwacht van 3,9% en een gemiddelde cao-loonstijging van 5,8%. Dat levert volgens De Jonge een maximale huurprijsstijging in het sociale segment op van ongeveer 5,8% en in de vrije sector van ongeveer 4,9%. Dat verschil wordt verklaard doordat voor het sociale segment in de nationale prestatieafspraken met Aedes, de Woonbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de CAO-loonontwikkeling tot maatstaf is gekozen. In de vrije sector is de maximale huurstijging wettelijk bepaald op de laagste van de twee: ofwel de cao-loonstijging ofwel de inflatie (met een opslag van 1%). Minister De Jonge is zich ervan bewust dat de grotere stijging in het sociale huursegment merkwaardig is, maar hij wist erop dat dat wordt goedgemaakt doordat in dat segment een hogere huur in de regel ook recht geeft op een hogere huurtoeslag.

Maximering huurverhoging vrije sector vanaf 1 mei 2024

Sinds 1 mei 2021 is de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector gemaximeerd. Deze maximering werd tot en met 2022 gekoppeld aan de inflatie (met een opslag van 1%). In de jaren 2023 en 2024 is deze gekoppeld aan de gemiddelde cao-loonstijging (omdat de inflatie volgens de minister tot een te grote stijging zou leiden). Het gaat om een tijdelijke wet die geldt tot 1 mei 2024. Minister De Jonge wil de wet met drie jaar verlengen. Hij had dat al eerder aangekondigd. Hij wil nu de maximering koppelen aan het cao-loonindexcijfer (met een opslag van 1%). De verlenging geldt tot en met 30 april 2027.

Class-action tegen de staat van de Stichting Fair Huur

De Stichting Fair Huur heeft medio oktober 2023 bekendgemaakt een nieuwe class action te zijn gestart tegen de staat. De stichting heeft de belangen van honderden verhuurders die tezamen duizenden huurwoningen bezitten gebundeld. De stichting stelt dat de op 1 mei 2022 ingevoerde WOZ-cap onrechtmatig is. De WOZ-cap leidt ertoe dat de huren van een flink aantal woningen op een lager niveau uitkomen omdat deze bij de eerstvolgende huurderswisselingen terugvallen van de vrije sector in sociale huursector. Het verschil kan in de grote steden tot enkele honderden euro’s per maand oplopen. Stichting Fair Huur stelt dat dit in strijd is met het in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens beschermde eigendomsrecht, omdat de maatregel disproportioneel is (geen ‘fair balance’). De stichting wijst ook op de negatieve gevolgen voor de woningmarkt als geheel, doordat verhuurders, die als gevolg van de maatregel geen rendabele exploitatie meer hebben, hun woningen verkopen waardoor het aantal middenhuur- en vrije sectorwoningen kleiner wordt. De Stichting Fair Huur bevindt zich in goed gezelschap, aangezien de afdeling advisering van de Raad van State al uitermate kritisch was voordat de WOZ-cap werd ingevoerd. In zijn advies van 15 december 2021 wees de Raad van State al op de mogelijk te ver gaande inbreuk op het eigendomsrecht.

Huurprijsbeleid 1 januari 2022 t/m 30 juni 2023

Op 24 februari 2022 heeft de minister het huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023 gepubliceerd. De belangrijkste punten uit dat beleid zijn:

  • Per 1 juli 2022 kunnen de huren voor sociale huurwoningen worden verhoogd met 2,3%. Dat geldt niet voor huurwoningen met een huurprijs onder EUR 300,-. De huur van die woningen kan met EUR 25 worden verhoogd.
  • Al langer bekend is dat sinds 1 mei 2021 de huurverhoging voor geliberaliseerde huurovereenkomsten (vrije sector) voor drie jaar (dus tot 1 mei 2024) gemaximeerd is op de inflatie + 1 procentpunt. In 2022 bedraagt het maximale percentage aldus in totaal 3,3%.
  • Per 1 januari 2022 is de regeling van de inkomensafhankelijke huurverhoging gewijzigd. De inkomensgrens is verhoogd en er geldt een hogere inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens dan voor eenpersoonshuishoudens. Verder zijn er twee inkomenscategorieën met ieder een eigen maximale huurverhoging: de hoge middeninkomens en de hoge inkomens. Middeninkomens kunnen met EUR 50.- worden verhoogd, hoge inkomens met EUR 100,-. De uitzondering voor huishoudens van vier of meer personen en voor huishoudens met een of meer AOW-gerechtigden is vervallen.
  • Per 1 juli 2022 mag de huur voor zelfstandige woningen met een “zeer lage” huurprijs van onder EUR 300 maximaal met EUR 25 worden verhoogd.
  • Aan huurders van woningcorporaties, die eerder aanspraak op een eenmalige huurverlaging hebben gemaakt die per 2022 ingaat, mag in 2022 geen voorstel tot huurverhoging worden gedaan.

 

Tot slot nog het volgende. De liberalisatiegrens ligt sinds 1 januari 2022 op EUR 763,47. Thans hoort daar een puntental van minimaal 145 bij. Per 1 juli 2022 wijzigt dat puntental en zijn, zelfstandige woningen met minimaal 141 punten geliberaliseerd.

 

Het volledige huurprijsbeleid is hier te raadplegen.