Tag archieven: De aanpak van goed verhuurderschap

Het bevorderen van goed verhuurderschap

De Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, wil goed verhuurderschap aanpakken, meer in het bijzonder wil zij discriminatie op de woningmarkt en huisjesmelkerij tegengaan.

Kamerbrief van 5 juli 2018

In juli 2018 verscheen al een kamerbrief over dit onderwerp. In die brief werden onder andere de resultaten van een onderzoek gedeeld waarin is onderzocht hoeveel verhuurmakelaars in Nederland bereid waren om mee te werken aan discriminerende verzoeken van huiseigenaren. Het resultaat was dat 90% van de verhuurmakelaars hier op verzoek van de aanstaande verhuurder toe bereid is. Ollongren wil onder andere inzetten op preventie en bewustwording van de discriminatie op de woningmarkt.

In de brief van 5 juli 2018 staat ook dat er al overleg heeft plaatsgevonden met verschillende partijen die actief zijn in de woningmarkt, zoals VBO makelaar, NVM, IVBN< Vastgoed Belang, VGM NL, Aedes, de gemeente Amsterdam, VNG, federatie Opvang, Woonbond en LSVb. Het onderwerp van de gesprekken was goed verhuurderschap. De partijen hebben te kennen gegeven dat discriminatie en huisjesmelkerij onwenselijk zijn en tegengegaan moeten worden. Tijdens het overleg is dan ook besproken dat de partijen gezamenlijk verder zouden werken aan ‘goed verhuurderschap’. In beginsel door preventie, monitoring en regulering. Bovendien zou onderzocht worden of aanvulling of aanpassing van wet- en regelgeving gewenst is. Het vervolg van deze brief zou zijn dat samen met de sector de misstanden onderzocht en aangepakt zouden gaan worden.

Kamerbrief van 9 november 2018

Op 9 november 2018 is opnieuw een kamerbrief over goed verhuurderschap verschenen. In deze brief is uiteengezet wat het resultaat is van een bestuurlijk overleg tussen de minister en de verschillende partijen. In de brief staat onder andere:

“Naar aanleiding van verschillende excessen en misstanden in de huursector zijn we gekomen tot een gezamenlijke aanpak, zoals ik u dat ook heb aangekondigd per brief. Het gaat onder meer om verhuurders en bemiddelaars die discrimineren, verhuurders die huurders intimideren, bedreigen en uitbuiten (de zogenoemde huisjesmelkers), of bemiddelaars die stelselmatig onterechte bemiddelingskosten bij aspirant-huurders in rekening brengen. Deze excessen zijn bij wet verboden en strafbaar en moeten worden aangepakt.”

De minister heeft samen met de partijen concrete acties geformuleerd die direct geïmplementeerd of uitgevoerd kunnen worden om bovengenoemde misstanden te bestrijden en zien met name op de discriminatie op de woningmarkt, huisjesmelkerij, onterecht berekende bemiddelingskosten en de rol van de huurder. De minister wil periodieke controles op discriminatie en onderzoekt nog of de wet aangepast moet worden om huisjesmelkerij te sanctioneren en het onterecht in rekening brengen van bemiddelingskosten beter te kunnen aanpakken.

Als bijlage bij de brief wordt de stand van zaken van de aanpak van het goed verhuurderschap weergegeven. Hierbij wordt wel vermeld dat het een tussenstand betreft. De betrokken partijen hebben een langdurige commitment uitgesproken om de misstanden aan te pakken en zullen periodiek de voortgang bespreken.

Tussenstand

Kort gezegd komen de huidige acties en de stand van zaken op het volgende neer:

  • Voorlichting: Voorlichting helpt volgens de betrokken partijen omdat veel van de overtredingen niet willens en wetens worden begaan. De partijen willen degenen die werkzaam zijn in de woningmarkt bewust maken van het probleem. Zo geven sommige steden nu voorlichting aan nieuwe verhuurders en het ministerie zal op de website meer informatie over het huurrecht bekend gaan maken;
  • Zelfregulering: Vaak zijn de misstanden al verboden bij wet en is zelfregulering noodzakelijk om daadwerkelijk een verschil te maken in de markt. Verenigingen van verhuurders zijn vaak al bezig met het opnemen van anti-discriminatie bepalingen en gedragscodes. Een nieuwe ontwikkeling is de ontwikkeling van een app voor verhuurders- en huurderscontact door Vastgoed Belang en stichting KKVV;
  • Handhaving: De minister wil de handhaving in samenwerking met huurteams en gemeenten aanscherpen en intensiveren;Aanvulling van wet- en regelgeving: Er wordt onderzocht hoe transparantie bij bemiddeling kan worden afgedwongen zodat duidelijk is voor wie de makelaar optreedt. Ook tegen malafide verhuurders moet volgens de minister strenger worden opgetreden. Het gaat hier dan om verhuurders die herhaaldelijk zeer hoge huurprijzen vragen, de gang naar de huurcommissie of de rechter bemoeilijken, uitspraken niet opvolgen, huurders intimideren of bedreigen of hun privacy schenden, niets doen aan de kwaliteit van de woning, onderhoudsgebreken niet herstellen en niet bereikbaar zijn voor de huurder. Inmiddels is met de wet Verdere Modernisering van de huurcommissie en de introductie van een verhuurdersbijdrage geregeld dat verhuurders vanaf 1 januari 2019 substantieel hogere leges bij de huurcommissie moeten betalen als zij vaker worden veroordeeld inzake geschillen over aanvangshuur en all-in-huurprijzen. Het doel van de minister is om de malafide verhuurders gericht aan te pakken zodat andere verhuurders daar geen nadeel van ondervinden. Aan de hand van die gedachte wordt verder overlegd.

 

De minister en de betrokken partijen zijn ook bezig een onafhankelijk verzoek op te zetten naar de aard en omvang van de problematiek.

Het onderzoek en overleg zijn dus nog in volle gang. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd en geschreven. Wij houden u uiteraard op de hoogte. De hele kamerbrief met bijlage kunt u hier lezen.