Signaleringen

Stand van zaken tijdelijke huurkorting

Op 8 december 2020 heeft de tweede kamer een amendement aangenomen waarmee het tijdelijk mogelijk is om tijdelijke huurovereenkomsten eenmalig te verlengen tot uiterlijk 1 juli 2021. Zie onze eerdere artikelen over deze mogelijkheid tot verlenging en het door Hielkema & co ontwikkeld model voor dergelijke verlengingen van tijdelijke huurovereenkomsten.

In het amendement staat ook dat de minister op 16 oktober 2020 met de verhuurders een “statement” heeft afgesproken, te weten dat verhuurders zich ervoor inzetten om huisuitzettingen tijden deze Corona-crisis zoveel mogelijk te voorkomen. En er staat dat van huurders wordt verwacht dat zij eveneens actief naar oplossingen zoeken als sprake is van inkomensdaling.

______________________________________________________________________

Liberalisatiegrens per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 bedraagt de liberalisatiegrens € 752,33 (was € 737,14). Dat betekent dat er ten minste 145 punten nodig zijn om genoeg punten te hebben om in de vrije sector (geliberaliseerde verhuur) te kunnen vallen.

______________________________________________________________________

Onze advocaten schrijven voor Selectie & Essentie van Den Hollander

Ons kantoor is een van de kantoren dat content gaat aanleveren voor een nieuwe juridische database van uitgeverij Den Hollander. In deze uitgave wordt recente jurisprudentie becommentarieerd. Ons kantoor levert periodiek door ons zelf geselecteerde uitspraken aan op het gebied van huurrecht voor woonruimte, voorzien van een zogenaamde wenk. Leuk om te doen en leuk voor u om te lezen.

______________________________________________________________________

Wijziging Huisvestingsverordening en Doelgroepenverordening

Met ingang van 1 januari 2021 zijn de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 en Verordening doelgroepen woningbouw 2019 gewijzigd.

De wijzigingen in de huisvestingsverordening zijn voor een groot gedeelte het gevolg van de inwerkingtreding van de Wet toeristische verhuur van woonruimte. Ook verandert er regelgeving over het woningvormen en worden er recidiveboetes ingevoerd bij overtredingen van de huisvestingsverordening.

In een volgende editie van onze nieuwsbrief zal uitgebreider op de wijzigingen worden ingegaan.