Signalering wetsvoorstellen – puntensysteem onzelfstandige woonruimte en goed verhuurderschap

Puntensysteem onzelfstandige woonruimte

Op 3 juni 2022 heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Tweede Kamer het “Rapport Effecten nieuw model WWS onzelfstandig” aangeboden. Daarin wordt een nieuw puntensysteem voor onzelfstandige woonruimte (kamers) voorgesteld. Het betreft een voorstel voor een gemoderniseerd puntensysteem (lijkt meer op het systeem voor zelfstandige woonruimte) en in het voorstel telt ook het energielabel en de locatie mee.

Zie voor meer info deze link

___________________________________________________________________________

Goed verhuurderschap

Op 7 juni 2022 is het voorstel van wet : Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap) ingediend bij de Tweede Kamer.Het wetsvoorstel strekt ertoe ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen en te bestrijden. Daartoe introduceert het voorstel een (basis)norm voor goed verhuurderschap. Daarnaast creëert het voorstel verschillende (handhavings)instrumenten voor gemeenten om goed verhuurderschap af te kunnen dwingen. Te denken valt aan het opleggen van een bestuurlijke boete, het invoeren van een vergunningplicht en het overnemen van het beheer van een verhuurd pand. Het voorstel adresseert niet alleen verhuurders van reguliere woonruimte, maar ook verhuurbemiddelaars en verhuurders van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten.

Zie voor meer info en gerelateerde documenten zoals het voorstel van wet en de memorie van toelichting.