Signalering

Convenant “Transparantie aanvangshuurprijzen woningen vrije sector”

Op 13 oktober 2022 hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, IVBN, Vastgoed Belang en Aedes het Convenant Transparantie Aanvangshuurprijzen ondertekend. Speerpunt van het convenant is dat het voor potentiële huurders in de vrije sector transparanter wordt wat zij mogen verwachten in ruil voor de te betalen huur.

Om dit gezamenlijke doel te behalen hebben de convenantpartners vastgesteld welke informatie in ieder geval belangrijk is om in een verhuuradvertentie te vermelden. Het gaat dan onder meer om: huurprijs, servicekosten,  oppervlakte, energielabel, inkomenseisen, borg, jaarlijkse huurprijsstijging, huurperiode, WOZ-waarde en het type contract. Ook moeten verhuurders op grond van het convenant voortaan aangeven of een woning volgens het woningwaarderingsstelsel voldoende punten heeft om als vrije sectorwoning verhuurd te mogen worden. Transparantie aan de voorkant, kan onenigheid over de huurprijs tussen huurder en verhuur achteraf voorkomen

Het convenant is een inspanningsverplichting en geen wettelijk vereiste. De ambitie is dat alle verhuurders de woninginformatie gaan vermelden in de verhuuradvertenties. De convenantpartners zijn in gesprek met verhuurplatforms om standaard invulvelden voor de woningvariabelen af te spreken.


******************************************************************

Aanvullende normering op energielabels via het WWS

In een eerder blog schreven wij al dat uit het Beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving volgt dat per 1 januari 2030 wettelijke eisen zullen worden gesteld aan (de verhuur van) corporatiewoningen en private huurwoningen.

Toen werd al aangekondigd dat voor huurders (in het gereguleerde segment) zal worden onderzocht of er bij het vaststellen van de huurprijs rekening kan worden gehouden met slechte isolatie en of de energieprestatie zwaarder kan worden meegewogen in het woningwaarderingsstelsel.

De beleidsmaatregelen krijgen steeds meer vorm. Bij brief van 21 oktober 2022 aan de Tweede Kamer heeft minister De Jonge aangekondigd dat vanaf 2024 aftrekpunten in het WWS worden toegekend voor huurwoningen met de energielabels E, F en G.

Op dit moment geldt dat een huurwoning met energielabel G 0 punten krijgt in het WWS. Hoe beter het energielabel, hoe meer punten er worden toegekend. Het puntenaantal loopt op tot maximaal 52 punten voor een woning met energielabel A++). Met de voorgenomen maatregelen wil De Jonge deze positieve prikkel voor woningen met goede energielabels versterken.

******************************************************************

Liberalisatiegrens per 1 januari 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt de liberalisatiegrens verhoogd naar € 808,06. Dat betekent dat een woning vanaf deze datum tenminste 149 woningwaarderingspunten moet hebben om deze te kunnen verhuren in de vrije sector. Op dit moment heb je daar nog 141 punten voor nodig (bij een liberalisatiegrens van € 763,47). Zo veel punten waren sinds vele jaren nooit eerder nodig voor de verhuur in de vrije sector. Het kan voor woningverhuurders de moeite lonen om, als dat mogelijk is, bij een huurdersmutatie rond de jaarwisseling de betreffende woning per 31 december 2022 te verhuren in plaats van 1 januari 2023.