Rotterdam verbiedt woningdelen voor young professionals.

Per 1 juli 2021 geldt in Rotterdam een nieuwe Huisvestingsverordening. Opvallend is dat de Rotterdamse gemeenteraad een jaar lang geen vergunningen zal verlenen voor het omzetten van woonruimte en dat woningdelen voor young professionals (niet-studenten) onmogelijk wordt gemaakt.

Situatie voor 1 februari

Vóór 1 februari 2021 was in Rotterdam pas een omzettingsvergunning vereist indien er 4 of meer personen die geen duurzaam huishouden vormden een zelfstandige woning bewoonden. Een dergelijke vergunning werd uitsluitend verleend voor de huisvesting van studenten. Een omzettingsvergunning werd in beginsel verleend indien de kamerbewoning naar het oordeel van het college een positieve invloed op het woonmilieu en de leefbaarheid in de buurt zou hebben. Op grond van een vaste gedragslijn was er sprake van een positieve invloed op het woonmilieu en de leefbaarheid indien de kamerbewoner minimaal één dagdeel per maand vrijwilligerswerk uitvoerde waar de leefbaarheid in de buurt baat bij had.

Kortom: zolang de studenten vrijwilligerswerk verrichtten was er sprake van een positieve invloed en werd de omzettingsvergunning verleend.

Situatie vanaf 1 februari tot 1 juli

Per 1 februari 2021 werden de regels aanzienlijk aangescherpt. Zo werd in meerdere wijken een verbod op omzetting ingevoerd, gold als voorwaarde dat binnen een straal van 50 meter niet een andere woning reeds was omgezet en werd het uitvoeren van vrijwilligerswerk niet langer maatgevend geacht voor een positieve invloed op het woonmilieu.

Situatie vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2021 heeft de gemeenteraad de voorwaarden voor het verlenen van een omzettingsvergunning nog verder aangescherpt.

Omzettingsvergunning vereist bij meer dan 2 bewoners die geen huishouden vormen

Waar eerst voor bewoning door 4 of meer studenten een vergunning nodig was, is per 1 juli 2021 reeds bij bewoning door drie  die geen huishouden vormen  een omzettingsvergunning vereist. Voor woningen die tot voor kort gedeeld werden door bijv. drie young professionals  die geen huishouden vormen (niet zijnde studenten) is vanaf 1 juli 2021 dan ook een omzettingsvergunning vereist. Om bestaande bewoning niet illegaal te maken is er overgangsrecht opgenomen.

Dat overgangsrecht bepaalt dat indien een eigenaar kan aantonen dat vóór 1 juli 2021 al sprake was van bewoning door 3 personen er alsnog een vergunning voor kamerbewoning verkregen kan worden. Voor verhuurders is het dus van belang om bewijs te hebben dat er al drie personen in de woning verbleven vóór aan 1 juli 2021, bijvoorbeeld door het opvragen van inschrijvingen in de BRP en het overleggen van vóór 1 juli 2021 gesloten huurovereenkomsten. De legaliserende vergunning kan tot 1 september 2022 worden aangevraagd.

Vergunningstop

Vanwege de overgangsperiode is tot 1 september 2021 een algehele stop op het verlenen van omzettingsvergunningen gelast. Op die manier kan het college de reeds bestaande situaties legaliseren. Op 1 september 2022 kan immers pas beoordeeld worden of nieuwe aanvragen niet binnen een straal van 50 meter van reeds bestaande gevallen liggen.

Nul-quotum gebied

Ook een ingrijpend gevolg van de nieuwe huisvestingverordening is de uitbreiding van het aantal wijken waarin (tijdelijk) überhaupt geen vergunning voor kamerbewoning meer zal worden verleend. Bijlage 5, deel 2 van de huisvestingsverordening bepaalt nu dat alle gebieden binnen de gemeente Rotterdam worden aangewezen als gebied waar géén vergunning voor kamerbewoning kan worden verkregen. Hoewel er vooralsnog sprake is van een tijdelijke aanwijzing van deze wijken zal nog moeten blijken of de gemeenteraad de aanwijzing na 1 september 2022 weer intrekt.

Conclusie

Met de meest recente wijziging van de huisvestingsverordening heeft Rotterdam zeer strikte regelgeving als het gaat om woningdelen. Anders dan bijvoorbeeld in Amsterdam is het in Rotterdam niet meer mogelijk voor 3 jonge werkenden, die geen duurzaam huishouden vormen of studeren, om een woning te delen, behalve voor bestaande situaties. Alleen voor huisvesting van studenten wordt nog een omzettingsvergunning verleend. Onder voorwaarden blijft een woongroep toegestaan, maar de voorwaarden daarvan zijn strikt. De maatregelen brengen een grote groep starters in de problemen nu ook in Rotterdam betaalbare woonruimte schaars is en starters nu nog maar met zijn tweeën de huur kunnen delen.