Overgangsrecht inzake woningdelen Amstelveen?

Eerder hebben wij u bericht over de ontwikkelingen in de gemeente Amstelveen op het punt van het woningdelen. De gemeenteraad van Amstelveen heeft op 26 sep 2018 besloten de gewijzigde Huisvestingsverordening vast te stellen, waarin vrijwel één op één is aangesloten bij de regels die binnen de gemeente Amsterdam op dit punt gelden. [1]

Uit de tekst van de Huisvestingsverordening blijkt dat deze op 1 januari 2019 in werking treedt. De vraag is echter of de gemeente rekening heeft gehouden met het feit dat in de huidige Huisvestingsverordening de omzetting van woonruimte- want daar hebben we het over als we over woningdelen spreken- niet vergunningplichtig was voor woonruimte boven een bepaalde huurprijsgrens, c.q. koopprijsgrens. Daargelaten dat het bij die grens behorende bedrag voor ons onvindbaar is, is onze inschatting dat de waarde van veel woningen inmiddels wel die waarde zal overstijgen, en die woningen dus niet omzetvergunningplichtig zijn.

Dat roept de vraag op of de regelwijziging per 1 januari 2019 nu ook betekent dat huidige vergunningsvrije situaties plots per die datum vergunningplichtig worden en dus ook beboet kunnen worden (als er geen vergunning kan worden getoond). Want de mogelijkheid van een bestuurlijke boete is in de nieuwe Huisvestingsverordening opgenomen en is gekoppeld aan de geïntroduceerde vergunningplicht.

Uit de raadsstukken komt niet naar voren dat over overgangsrecht is gedebatteerd, hetgeen een indicatie vormt dat hier in de besluitvorming niet aan is gedacht. Dat zou opmerkelijk zijn.

Andere grote gemeenten als Nijmegen en Groningen hadden bij de wijziging van hun Huisvestingsverordeningen op het punt van woningdelen specifieke overgangsregels geformuleerd. Dit vanwege de wetenschap dat woningdelen al plaatsvond binnen die gemeenten en men in het kader van de rechtszekerheid bestaande rechten expliciet wenste te respecteren. De gemeente Amsterdam heeft dergelijk overgangsrecht alleen vastgesteld ten aanzien van de woongroepen. In Amsterdam namelijk is men van oordeel geweest dat omzetting van woonruimte ten behoeve van meer dan twee personen, altijd vergunningplichtig is geweest.

Onze conclusie is echter dat de gemeente Amstelveen zich blijkbaar niet (voldoende) heeft gerealiseerd  dat het nu direct invoeren van een vergunningplicht in bepaalde situaties strijd op kan leveren met het rechtszekerheidsbeginsel. Indien zo’n situatie zich bij u dreigt voor te doen of wanneer u nader advies hierover wenst, helpen wij u vanzelfsprekend graag verder.

[1] Ik verwijs naar mijn eerdere artikel  “Nieuwe regels woningdelen Amstelveen: Amsterdam als lichtend voorbeeld”